Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER Levererade av Varningsinfo i Sverige AB (556785-9599)


1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor, nedan kallade Villkoren, reglerar avtalsförhållandet mellan Varningsinfo i Sverige AB, nedan kallat Varningsinfo, och beställaren av Varningsinfos tjänster, nedan kallad Beställaren.
Villkoren innehåller de villkor Varningsinfo tillämpar vid utförandet av samtliga tjänster.
Beställaren är skyldig att sätta sig in i Villkoren då de är tillämpliga även om Beställaren påstår sig inte ha tagit del av dem innan beställningen av tjänsten har gjorts.


2. Definitioner
Bankgironummer – bankgironummer till Företaget.
Beställare – Det företag eller den organisation som beställer Tjänst eller Tjänsterna.
Beställning – Beställarens beställning av Tjänst eller Tjänsterna.
Faxnummer – faxnummer till Företaget.
Företag – det företag som står som leverantör eller fakturaavsändare, eller det företag som i egenskap av leverantör har överlåtit en fordran på ett annat företag.
Företagsnamn – namn på Företaget.
Organisationsnummer – organisationsnummer till Företaget. Varningsinfo är på grund av Personuppgiftslagen (1998:204) förhindrat att lämna uppgifter om privatpersoner eller enskilda firmor.
Plusgironummer – plusgironummer till Företaget.
Produktnamn – namn på den produkt eller tjänst som har beställts enligt faktura, eller den produkt eller tjänst Företaget, eller företag som har överlåtit sin fordran till Företaget, säljer.

Telefonnummer – telefonnummer till Företaget.
Tjänst – en av de tjänster Varningsinfo tillhandahåller; Akuten, Spårren, eller tjänst som Varningsinfo kan komma att tillhandahålla.
Tjänsterna – de tjänster Varningsinfo tillhandahåller; Akuten, Spärren, eller tjänster som Varningsinfo kan komma att tillhandahålla och som uttryckligen inte ska omfattas av Villkoren.


3. Tillgång till Tjänst/Tjänsterna
Beställaren erhåller mot betalning en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänst eller Tjänsterna i enlighet med Villkoren.
Beställaren äger endast rätt att använda Tjänst eller Tjänsterna för kontroll av fakturor som har inkommit i den egna verksamheten och av företag som har kontaktat Beställaren vid försäljning av produkter eller tjänster.
Beställaren får inte samla in uppgifter från Varningsinfo i syfte att samordna dem i katalogform, om det inte är uppenbart att syftet är att tillvarata Beställarens egen rätt gentemot ett Företag.
Beställaren får inte samla in uppgifter från Varningsinfo i syfte att tillhandahålla dem till annat företag, annan organisation eller en fysisk person.
Beställaren får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt föra vidare uppgifterna till annan. Beställare som är ombud för annan får dock vidarebefordra uppgifterna till sin huvudman om tillhandahållandet av uppgifterna är ett led i Beställarens uppdrag och tillhandahållandet av uppgifterna utgör ett mindre inslag i uppdraget.


4. Tjänsternas innehåll


Akuten

Varningsinfo bestrider alla fakturor, inkassokrav och ev. ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.


Varningsinfo, eller av Varningsinfo anlitad jurist, äger rätt att frånträda uppdrag om exempelvis Beställaren inte bidrar med nödvändig information eller nödvändiga handlingar för att driva ärendet eller om Beställaren på något sätt bryter mot de allmänna villkoren.


Kostnadsgaranti

Varningsinfo står för svaranden samtliga kostnader om ett ärende skulle hamna i domstol. Det gäller kostnader för den advokat Varningsinfo utser och de kostnader svaranden döms att betala.


Spärren

Beställaren erbjuds möjligheten att via en webbtjänst hämta en datafil i Excel eller XML-format som innehåller de organisations-, bankgiro- och plusgironummer som finns inlagda i Varningsinfos system. Beställare som ej har möjlighet att nyttja webbtjänsten får via mail en gång per vecka motsvarande datafil.

Beställaren ansvarar för att Varningsinfo vid var tidpunkt har korrekt uppgift om Beställarens mailadress.
Varningsinfo uppdaterar datafilen kontinuerligt.
Beställaren får endast använda datafilen för att hindra att oönskade betalningar utförs i den egna verksamheten. Beställaren får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt föra vidare datafilen till annan och således inte heller begära ersättning av annan för tillgång till eller uppgifter ur datafilen.


Sökinformations riktighet
Beställaren ansvarar för att förse Varningsinfo med korrekt Sökinformation. Vid felaktigt angiven Sökinformation kan Uppgifterna komma att utebli.
Beställaren kan komma att anses ansvarig mot Företaget för det fall lämnad sökinformation inte är korrekt. Lämnande av felaktig information kan leda till omedelbar uppsägning av avtalet på grund av avtalsbrott.


5. Kostnad
Akuten
Kostnaden för Akuten är 3 950 kr exkl. moms och faktureras Beställaren av Varningsinfo.


Kostnadsgaranti

Kostnaden för kostnadsgarantin är 1 000 kr exkl. moms per ärende och faktureras Beställaren av Varningsinfo.

Spärren
Pris lämnas på begäran.

Faktureras Beställaren av Varningsinfo.


Betalningsvillkor


För Akuten, Kostnadsgarantin och Spärren faktureras avgiften i förskott.
Vid Beställarens dröjsmål med betalningen äger Varningsinfo rätt att debitera Beställaren dröjsmålsränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen samt hindra Beställaren från användning av Tjänst eller Tjänsterna.


6. Förtida upphörande
Varningsinfo äger rätt att säga upp avtalet för Akuten och Spärren till omedelbart upphörande om Beställaren:
- missbrukar Tjänst eller Tjänsterna
- inte betalar fakturan vid dess förfallodatum
- gör kontroller för annans räkning
- på annat sätt bryter mot dessa villkor


Om Varningsinfo säger upp avtalet för omedelbart upphörande är resterande del av årsavgiften förbrukad som skadestånd för avtalsbrottet. Varningsinfo är dock inte förhindrat att begära ytterligare skadestånd om högre skada kan påvisas.
Uppsägning ska ske skriftligen till den adress Beställaren har registrerad i Bolagsverkets Näringslivsregistret, såvida Beställaren inte skriftligen har meddelat Varningsinfo annan adress.


7. Avtalstid
  Spärren gäller från tidpunkten för Beställningen och ett (1) år framåt.

8. Meddelanden
Meddelanden mellan Parterna ska skickas skriftligen till adress som är angiven i Bolagsverkets Näringslivsregister, såvida inte Beställaren skriftligen har meddelat Varningsinfo annan adress.
Meddelanden som inte utgör uppsägning eller reklamation kan även sändas per mail.


9. Varningsinfos ansvar
Varningsinfo lämnar endast Beställaren uppgifter om företag där klagomål har inkommit i skriftlig form till Varningsinfo.

Den information Varningsinfo lämnar ska endast ses som en varning att Beställaren bör iaktta särskild försiktighet när denne gör affärer med Företaget då andra företag har klagat på Företagets affärsmetoder i något avseende.
Varningsinfo gör inte på något sätt gällande att Företaget har agerat brottsligt eller i strid med vad som på marknaden kan anses vara gott affärsmannaskap.
Varningsinfo tar inte något ansvar för att de klagomål som har lämnats mot Företag är riktiga eller väl grundande utan vidarebefordrar bara information om klagomål som har lämnats avseende Företaget.
Varningsinfo lämnar varken någon garanti eller tar något ansvar för utgången av en eventuell tvist mellan ett Företag och en Beställare. Varningsinfo tar inte heller något ansvar för Beställarens behandling, bearbetning, användning av och/eller beslut som Beställaren fattar mot bakgrund av Uppgifterna.
Varningsinfo lämnar inte heller någon garanti eller tar något ansvar för fel, utebliven eller avbruten leverans, som beror på de programvaror eller den teknik Beställaren använder för att använda sig av Tjänsterna, eller av att Beställaren har angivit felaktig Sökinformation.
Varningsinfo ansvarar under inga omständigheter för skada hos Beställaren med anledning av felaktiga uppgifter, utebliven, eller avbruten leverans av Uppgifterna, oavsett den är direkt eller indirekt, avser förlust av vinst eller annan indirekt förlust, förlust hos tredje man eller annan skada föranledd av dessa uppräknade förluster.
Vid utebliven, avbruten, eller försenad leverans av Uppgifterna äger Beställaren rätt till ny leverans, alternativt till återbetalning av erlagd avgift. Vid årsabonnemang äger Beställaren rätt till återbetalning av avgiften för den tid Tjänst eller Tjänsterna inte kan levereras då avbrottet överstiger tre (3) dagar. Dröjsmål med att sammanträda eller samtala med av Varningsinfo anlitad jurist ska inte ses som utebliven, avbruten eller försenad leverans.
Varningsinfo ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlust av vinst eller annan indirekt förlust, förlust hos tredje man eller annan skada föranledd av dessa uppräknade förluster i fall av felaktig rådgivning.
Vid fel i Tjänst eller Tjänsterna, utebliven, avbruten eller försenad leverans, ska Beställaren reklamera skriftligen till Varningsinfo inom trettio (30) dagar från det att denne har upptäckt skadan. Reklamation ska ha skett i vart fall inom ett (1) år från beställning av Tjänst eller Tjänsterna.
Varningsinfo ansvarar inte för att Beställaren inte erhåller Uppgifterna om den uteblivna, avbrutna eller försenade leveransen beror på omständigheter hos Beställaren.


10. Ansvarsförsäkring
Varningsinfo har ansvarsförsäkring för rådgivning.


11. Force majeure
Varningsinfo befrias från sitt åtagande enligt Villkoren om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför Varningsinfos kontroll och som Varningsinfo skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder Varningsinfo skäligen inte har kunnat undvika eller övervinna.


12. Villkorens giltighet
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.
Varningsinfo äger rätt att, utan föregående av information till Beställaren, ändra villkoren så länge Tjänst eller Tjänsterna inte väsentligen förändras till Beställarens nackdel.


13. Tvist
Tvister med anledning av detta avtal ska hänskjutas till avgörande av
svensk allmän domstol och med tillämpning av svensk rätt.

Varningsinfo i Sverige AB 2016-09-01